Upcoming Events
Home / ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ทุนอุดหนุนงานวิจัย สำหรับอาจารย์และนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. FRS-TEF-101-แบบเสนอขอทุน
 2. FRS-TEF-201-หนังสือสัญญา
 3. FRS-TEF-210-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ
 4. FRS-TEF-300-ใบสำคัญรับเงิน
 5. FRS-TEF-310-หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน งวด 1
 6. FRS-TEF-320-หนังสือขอส่งรายงานวิจัยและอนุมัติเบิกเงิน งวด 2
 7. FRS-TEF-330-หนังสือขออนุมัติปิดโครงการและเบิกเงิน งวด 3
 8. FRS-TEF-331-ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 9. FRS-TEF-410-รายงานการนำไปใช้ประโยชน์

ทุนอุดหนุนงานวิจัย สำหรับนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. FRS-ALL-001-หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน (ทุกระดับ)
 2. FRS-ALL-002-ใบสำคัญรับเงิน (ทุกระดับ)
 3. FRS-ALL-003-หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน งวด(ทุกระดับ)
 4. FRS-ALL-004-หนังสือขอส่งรายงานวิจัยและอนุมัติเบิกเงิน งวด(ทุกระดับ)
 5. FRS-ALL-005-หนังสือขออนุมัติปิดโครงการและเบิกเงิน งวด 3 (ทุกระดับ)
 6. FRS-USF-101-แบบเสนอขอรับทุน (.ตรี)
 7. FRS-USF-102-สัญญา (.ตรี)
 8. FRS-GSF-201-แบบเสนอขอรับทุน (.โท)
 9. FRS-GSF-202-สัญญา (.โท)
 10. FRS-GSF-301-แบบเสนอขอรับทุน (.เอก)
 11. FRS-GSF-302-สัญญา (.เอก)

* ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงไป (กดที่นี่)

ประเมินบทความวิจัย

 1. FRS-50-501-แบบเสนอแต่งตั้งผู้ประเมินบทความวิจัย
 2. FRS-50-502-แบบขอรับการตรวจสอบร่างตำราหนังสือบทความวิจัยบทความวิชาการ
 3. FRS-50-503-แบบรายการประเมินบทความวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัย

 1. FRS-60-601-แบบขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัย
 2. FRS-60-602-แบบรายงานความก้าวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย
 3. FRS-60-603-แบบขออนุมัติจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการ