Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา บัณฑิตภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธีรมิตร จันทร์สิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับนิสิต

ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพการทำงานในอนาคต อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษาการเขียนใบสมัครงานและการสัมภาษณ์งานที่เหมาะสม และเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการสมัครงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดโครงการดังกล่าวมีนิสิตเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง TA408 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …