Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

งานการเจ้าหน้าที่และงานวิจัย คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ค่ายการเขียนตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และโรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการและวิจัยของคณาจารย์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ บรรยายเรื่อง เทคนิคและขั้นตอนการเตรียมการเขียน Menuscript โดย รศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกว่า ๓๐ คน และระหว่างวันที่่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นการเข้าค่ายการเขียนตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒ คน แบ่งเป็นกลุ่มเขียนตำรา/หนังสือ จำนวน ๔ คน และกลุ่มเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ จำนวน ๘ คน โดยมี รศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กำกับติดตามการเขียนผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / ยุทธชัย อุทัยแพน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่และงานวิจัย คณะเทคโนโลยี

* รูปภาพระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดนครราชสีมา

TECHNO CHECK ALSO

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ”

เมื่อวันที่ 30 …