Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยี จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ณ ห้องประชุม TA201 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี ทั้งนี้มีอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภาพ /ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มห …