Upcoming Events
Home / งานวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ชุดความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย

ประมวลแบบแผนการใช้สถิติเพื่อการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ สินศิริ.

» สืบค้นรายชื่อวารสารที่ต้องการตีพิมพ์
ฐานข้อมูล TCI , Scopus, ISI และ Beall’s List

ชื่อฐานข้อมูล Website
TCI TCI Journal Search
SCOPUS Scopus Journal Search
ISI ISI Journal Search
Beall’s list Beall’s list 2014

แบบฟอร์มงานวิจัยและบริการวิชาการ

ห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม (Lab Service Centre)

คลิกถัดไป Prev

การพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมนั้นจะครอบคลุมถึงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน หรือมีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ หรือศึกษาวิจัยแก่ภาคอุตสาหกรรม เช่นการปรับปรุงพื้นที่ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบหรือการวิจัยและพัฒนา การให้บริการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน การกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบ ทั้งนี้เพื่อมุ่งสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์ของภาคอุตสาหกรรม

สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จะเน้นพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าของไก่เนื้อสายพันธุ์ไทยและมีบางส่วนที่ปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ


ห้องปฏิบัติการและสถานที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผัส ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผัส ตั้งอยู่ ณ TA 103 และ TA 104 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่กันทรวิชัย ห้องปฏิบัติการ สามารถใช้ทดสอบคุณภาพ ทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส มี ผศ.ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ เป็นอาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 081-871-2070 | แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ | | ระเบียบการขอใช้ห้องปฏิบัติการ |

กายภาพ และทางประสาทสัมผัส

2. ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุภาชนะปิดสนิทและออกแบบกระบวนการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุภาชนะปิดสนิทและออกแบบกระบวนการ(Quality Assessment and Process Design of Food Packed in Hermetically Seal Container Laboratory) หรือ (QA-PD Lab) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการ ผู้ประกอบการอาหาร ที่ผลิตอาหารบรรจุภาชนะปิดสนิท ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 เรื่อง “วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่เป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด” โดยมีข้อกำหนด ด้านกระบวนผลิตที่ต้องผ่านการออกแบบกระบวนการและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานและบุคลาการที่ผ่านการสอบคุณสมบัติ (Thermal process authority) อนึ่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อ.ดร.อัศวิน อมรสิน เบอร์โทรศัพท์ 083-353-0001 สังกัด คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว จึงสามารถให้บริการวิชาการรับรองและประเมินด้านการออกแบบกระบวนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่ายประกาศดังกล่าวข้างต้น นอกจากนั้น ทางห้องปฏิบัติการยังสามารถให้บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการ ต่างๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม แก่ หน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมทั้งให้การบริการวิชาการ ที่ปรึกษา การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยให้บริการทั้งในลักษณะที่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บนหลักการที่ไม่แสวงหากำไร แต่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุภาชนะปิดสนิทและออกแบบกระบวนการ

3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารด้านจุลชีววิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้มีการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมีภาครัฐ และเอกชนติดต่อขอความร่วมมือในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุลชีววิทยา ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างเครื่องดื่ม ตัวอย่างดิน และตัวอย่างส่งตรวจอื่นๆ ซึ่งภาควิชาฯมีความจำเป็นต้องเพิ่มความสามารถในการดำเนินการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการในการรับบริการการตรวจวิเคราะห์ในการห้องปฏิบัติการทั้งจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ในการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้นโยบายต่างๆประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ทางภาควิชาฯ ได้มีการจัดรูปแบบการบริการการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาให้เป็นระบบขึ้น ในการรับตัวอย่างและรายงานผล และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาฯ ซึ่งเชี่ยวชาญในแต่ละวิธีของการตรวจวิเคราะห์ เป็นผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งใช้งบประมาณจากงบประมาณปกติของภาควิชาฯ ทั้งนี้ภาควิชาฯ มีความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและได้มีการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการฯ ตามศักยภาพของภาควิชาฯ ซึ่งเป็นผลให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างช้าๆ โดยมุ่งพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่การรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 นอกจากนั้นภาควิชาฯ ยังได้ส่งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าว ในการดำเนินการให้บริการ และการขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ภาควิชาฯได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 17025 โดยมี อาจารย์ บุษบา ธระเสนา เบอร์โทรศัพท์ 089-715-7009 เป็นอาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารด้านจุลชีววิทยา


คลิกถัดไป Prev
FRS-TEF-300-ใบสำคัญรับเงิน
FRS-TEF-300-ใบสำคัญรับเงิน
FRS-TEF-300-E0B983E0B89AE0B8AAE0B8B3E0B884E0B8B1E0B88DE0B8A3E0B8B1E0B89AE0B980E0B887E0B8B4E0B899.docx
15.9 KiB
71 Downloads
Details