Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ”

งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 19 “มหกรรมบริการวิชาการ”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี (เทคโนฟาร์มแฟร์) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “มหกรรมบริการวิชาการ” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียงและเขตพื้นที่นาสีนวน) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ วิชาการทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐานแก่บุคคลทั่วไป พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานทางวิชาการ

ภายในงานมีกิจกรรมการอบรมภาคบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดแสดงนิทรรศการจากงานวิจัย งานบริการวิชาการต่างๆ อาทิ การผลิตโยเกิร์ตเพื่อการค้า, Tissue Culture, การผลิตไส้กรอกอีสาน ค่าลงทะเบียน 50 บาท, โครงการอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัสเบื้องต้น (หลักสูตรระยะสั้น) ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท, โครงการอบรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่, การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคบรรยาย), การผสมอาหารข้นแพะใช้เองภายในฟาร์ม (ภาคปฏิบัติ), การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ : แหนมหมู การเพาะกบนอกฤดู การจัดการฟาร์มกบตามหลักปฏิบัติที่ดี การจัดการฟาร์มและการป้องกันโรคสำหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชัง การทำระบบน้ำและโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มอย่างง่าย การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตควบคุมและสั่งการงานทางระบบเกษตร อบรมการปลูกเมล่อน อบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อบรมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร และกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ประกอบการ มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน อภิราม ทามแก้ว

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าแหนแดงเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 …