Upcoming Events
Home / งานบุคคล

งานบุคคล

1 ขั้นตอนการรายงานการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (ภายในประเทศ)
2 ขั้นตอนการรายงานการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เสนอผลงานทางวิชาการ วิจัย(ต่างประเทศ)
3 ขั้นตอนการขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานฯicon_17
4 ขั้นตอนการกำกับติดตาม-ขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ-ข้าราชการ-พนักงานฯicon_17
5 ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศicon_17
6 ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศicon_17
7 ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ)icon_17
8 ขั้นตอนการตรวจสอบแบบประวัติส่วนตัวฯ(กพอ 03) เอกสารประกอบการสอน คำสอน ของภาควิชาicon_17
9 ขั้นตอนการประเมินเอกสารประกอบการสอน คำสอน ประเมินผลการสอนicon_17

– แบบฟอร์มรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ภายในประเทศ)
– แบบกำกับ ติดตาม การนำความรู้ที่ได้รับจากการไปพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ
– แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน (สำหรับข้าราชการ / ลูกจ้าง)
– แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน (สำหรับพนักงาน)
– แบบฟอร์มลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (ข้าราชการ) icon_17 แก้ไขล่าสุด 03-04-2017
– แบบฟอร์มลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (พนักงาน)  icon_17 แก้ไขล่าสุด 03-04-2017
– แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
– แบบฟอร์มรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
– แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
– แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงาน
– แบบฟอร์มคำขอมีบัตรลูกจ้างชั่วคราว
– แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา
– แบบฟอร์มขอปรับวุฒิ
– แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
– แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน icon_17 แก้ไขล่าสุด 10-12-2016
– แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติราชการ
– แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ

– ฟอร์มขออนุมัติทุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยและขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ อัพเดทล่าสุด 26-09-2018 10:40
– ฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
– เเบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
– บันทึกชี้แจงเหตุผล ลากิจ ลาพักผ่อน
– (ใช้ในกรณียืมเงิน) ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ อัพเดทล่าสุด 11-10-2018 16.00
– ฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ อัพเดทล่าสุด 11-10-2018 16.00
– ฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียน อัพเดทล่าสุด 26-09-2018 10:40
– ฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
– ฟอร์มรายงานวันเดินทางเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
– ฟอร์มรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ
– ฟอร์มรายงานการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เสนอผลงานฯ
อัพเดทล่าสุด 22-06-2016 10:50