Upcoming Events
Home / งานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์ม ขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ (Ts1)
แบบฟอร์ม ขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Ts2)
แบบฟอร์ม ส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข (Ts3)
แบบฟอร์ม ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (Ts4)
แบบฟอร์ม ส่งรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข (Ts5)
แบบฟอร์ม ส่งบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ (Ts6)
แบบฟอร์ม ส่งบทความงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ Ts6)
แบบฟอร์ม เเบบเสนอขอเเต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ม คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ม เเบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์ม รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ม คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ม ขออนุมัติการโอนวิทยานิพนธ์
แผนการดำเนินการแก้ไขเค้าโครงฯ/วิทยานิพนธ์หลังการสอบ
แบบคำร้องขออนุมัติลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มงานสารสนเทศ

ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ)
ขอใช้บริการซ่อมบำรุง (สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย)
ขออนุมัติยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook (สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย)