Upcoming Events
Home / งานบัณฑิตศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์ม ขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ (Ts1)
แบบฟอร์ม ขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Ts2)
แบบฟอร์ม ส่งรายงานผลการสอบและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข (Ts3)
แบบฟอร์ม ขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (Ts4)
แบบฟอร์ม ส่งรายงานผลการสอบและวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข (Ts5)
แบบฟอร์ม ส่งบทความวิจัยวิทยานิพนธ์ (Ts6)
แบบฟอร์ม ส่งบทความงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ Ts6)
แบบฟอร์ม คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ม รายงานผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ม คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ม ขออนุมัติการโอนวิทยานิพนธ์
แผนการดำเนินการแก้ไขเค้าโครงฯ/วิทยานิพนธ์หลังการสอบ
แบบคำร้องขออนุมัติลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มงานสารสนเทศ

ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ)
ขอใช้บริการซ่อมบำรุง (สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย)
ขออนุมัติยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook (สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย)