Upcoming Events
Home / งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

– แนวปฏิบัติในการเตรียมเอกสารการยืมโครงการ-ไปราชการ-ค่าตอบแทน – แบบฟอร์มสรุปการใช้จ่ายเงินตามโครงการ
– แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ icon_17– แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงคำขอรับเงินฝากธนาคาร
– แบบฟอร์มขอยืมเงิน– แบบฟอร์มเบิกค่าลงทะเบียน
– ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์
– ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111)
– ใบเเจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี
– ใบนำส่งการเสนอขออนุมัติจัดโครงการ
– ใบสำคัญรับเงิน

– ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
– แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
– แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ
– แบบใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกอบรม
– แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ
– แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนตัวสำหรับไปราชการ
– แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ
– แบบฟอร์มคำขอเพิ่มการปรับปรุงฐานข้อมูลภาครัฐ
– แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
– แบบฟอร์มแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย
– แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
– แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัยicon_17