Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับตัวแทนจาก SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)

คณะเทคโนโลยี ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับตัวแทนจาก SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT)

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมเพื่อเจรจาเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับตัวแทนจาก SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIT) ประเทศสิงคโปร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากรและการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY ณ ห้องประชุม (TA 202) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/นุชนาถ ประมาคะตัง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัด ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเชิงการค้า”

เมื่อวันที่ 2 ส …