Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต ระหว่าง อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต ระหว่าง อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต ระหว่าง อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต ระหว่าง อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นผู้ร่วมลงนาม ร่วมกับคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. โดยมีวัตถุงประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาของบุคลากร นิสิต ตลอดจนความร่วมมือทางด้านการวิจัย นวัตกรรม

ภาพ/ข่าว : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ/นุชนาถ ประมาคะตัง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …