Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ “การเขียนตำรา/หนังสือ อย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ “การเขียนตำรา/หนังสือ อย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้จัดขึ้น จำนวน 3 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 12-13 และ 22 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 และ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยี การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจการเขียนตำรา/หนังสือสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …