Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน” ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน” ประจำปี 2560

            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน” ประจำปี 2560

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

            1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการในการสมัครงานและการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

            2.  เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ความเป็นผู้นำ

            3.  เพื่อให้ศิษย์เก่าให้ความรู้แก่ศิษย์ปัจจุบันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน

วิทยกรบรรยายพิเศษ เทคนิคการสมัครงาน”และเทคนิคการเขียนเรซูเม่การพัฒนาบุคลิกภาพ

(โดย คุณคุณชนกนาถ  เจนซื่อตรง)

ริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด

บรรยายพิเศษ  เทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่า สู่ศิษย์ปัจจุบัน                            

(โดยคุณปราณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา)

บริษัท ชาโมกข์ จำกัด

(ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี)

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/นฤมล โพธิ์มินทร์

ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …