Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 เสร็จสิ้นแล้ว โดยข้าราชการข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลระดับประเทศ และจะเข้ารับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …