Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส (KM การวิจัย)

คณะเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส (KM การวิจัย)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย (KM) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีได้ให้การต้อนรับเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรด้วยการความรู้ด้านการวิจัย (KM วิจัย) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, นายกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษา, นางสาววรินธร ไชยปัดชา นักวิชาการศึกษา และนางสาวสมสมัย บุญทศ นักวิชาการศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้มีความสอดคล้องตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …