Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส (KM การวิจัย)

คณะเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส (KM การวิจัย)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย (KM) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีได้ให้การต้อนรับเข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรด้วยการความรู้ด้านการวิจัย (KM วิจัย) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …