Upcoming Events
Home / ประกวดราคา / คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องวัดค่าคุณภาพน้ำแบบพกพา

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องวัดค่าคุณภาพน้ำแบบพกพา

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 498,000.-บาท

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ที่มา : งานพัสดุคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลาง เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง จำนวน 1 เครื่อง