Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบแรก)

 

1.ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่ 3) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560
2.ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 2560 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รอบสอง)
3.ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 2560 สำหรับอาจารย์
4.ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 2560 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
5.ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 2560 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
6.ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ สำหรับอาจารย์ รับสมัครภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559
7.ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี รับสมัคร รอบแรกภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 รอบ สองภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
8ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัคร รอบแรกภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2559  รอบสองภายใน   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์คณะเทคโนโลยี เลือกเมนูกลุ่มงานหรือฝ่ายงาน” แล้วเลือก “งานวิจัยและบริการวิชาการ” —> แบบฟอร์ม-คำสั่ง-หลักเกณฑ์ หรือ http://www.techno.msu.ac.th/งานวิจัยและบริการวิชาการ

 

TECHNO CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปี 2560

ประกาศกองกิจการ …