Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

คณะเทคโนโลยี เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนครโตเกียว (Tokyo Metropolitan University) ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และบุคลากร ในการด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเรียนการสอนแบบ (Joint Program) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการหน่วยวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 (The 3nd International Postgraduate Symposium on Food Agriculture & Biotechnology (IPSFAB2016)) ที่จะจัดขึ้น ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั้งสองได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ในการนี้ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.พนิดา อริมัตสึ ที่ช่วยประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสอง และเป็นตัวแทนในการนำพาคณะผู้บริหารจากคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : วิจิตรา หลวงอินทร์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …