Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิต กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิต กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิต กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เดินทางไปสอบคัดเลือกนักเรียนและนิสิตจากราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้ารับทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนกัมพูชา โดยมีตัวแทนจากคณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ ในการนี้ทางคณะเทคโนโลยีได้รับนิสิตสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 2 ทุน และยังมีตัวแทนจากคณะต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างทางเลือกให้แก่นักเรียนมากขึ้น ซึ่งในวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำการสอบคัดเลือกนักเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าเป็นนักเรียนกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและตั้งใจในการทำข้อสอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนในราชอาณาจักรกัมพูชา ให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ภาพ / ข่าว : มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …