Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย-กัมพูชา ด้านการเกษตร

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือไทย-กัมพูชา ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมจาก University of Battambang และ Kampong Chheuteal Institute of Technology (มหาวิทยาลัยพระตะบองและวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล) นำโดย นายเตชภาส ฉั่ววิเชียร เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พร้อมด้วย คณาจารย์ จำนวน 10 คน และนักศึกษา จำนวน 16 คน

สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว เป็นการจัดประชุมคณะผู้แทนความร่วมมือ ไทย–กัมพูชา เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร กับทาง University of Battambang และ Kampong Chheuteal Institute of Technology ในการนี้ ทางผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากทั้งสองฝ่าย

อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำนิสิตและบุคลากร จากทั้งสองมหาวิทยาลัยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ต่อจากนั้นยังได้ไปดูการเลี้ยงไหม การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไหม ต่อด้วยไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / บุณฑริภา ภูผาหลวง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี, กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะ/หน่วยงาน ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง จากคณะ/หน่วยงาน ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 44 หน่วยงาน โดยจำแนกเป็นกลุ่ม
– กลุ่ม 1 หน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา มี 21 หน่วยงาน จำแนกเป็น
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 9 หน่วยงาน
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 7 หน่วยงาน
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี 5 หน่วยงาน
– กลุ่ม 2 หน่วยงานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม มี 3 หน่วยงาน
– กลุ่ม 3 หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ขั้นพื้นฐาน มี 2 หน่วยงาน
– กลุ่ม 4 หน่วยสนับสนุนจัดการจัดการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) มี 5 หน่วยงาน
– กลุ่ม 5 หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (เทียบเท่ากอง) มี 12 หน่วยงาน
– กลุ่ม 6 หน่วยงานเสริมศึกษา มี 1 หน่วยงาน

ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติทางเดี่ยวกัน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีส่วนราชการกำหนด มาตรา 12 กำหนดให้ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ สอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

ภายในการประชุมเจรจาเป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับตามที่ สำนัก ก.พ.ร. ได้แจ้งกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้กับมหาวิทยาลัยทราบ โดยตัวชี้วัดจะต้องดำเนินการนั้นเป็นการบูรณาการระบบการประเมินของหน่วยงานกลลางที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และสำนักงาน ก.พ.ร.ให้เป็นระบบเดียวกัน และใช้ผลการประเมินร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผลการดำเนินงานผ่าน ระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เพื่อลดภาระและความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในขณะนี้ สกอ.อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับการประเมินผลในปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …