Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้่นที่ขามเรียง) เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่ง รางวัลอาจารย์ดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ที่เข้ารับรางวัลได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤชุอร วรรณะ และ คุณธนธรรศ สนธีระ เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี และชื่อเสียงให้แก่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยแบ่งห้องย่อยตามกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาพข่าว/งานพิธีการและกิจการพิเศษ/ริณณัฐพัชร์ จันจำนงค์

TECHNO CHECK ALSO

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้นิสิตคณะเทคโนโลยี

เมื่อ วันที่ 2 …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ และร่วมกิจกรรมตลาดพอเพียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ และร่วมกิจกรรมตลาดพอเพียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีคณาจารย์ และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลดังต่อไปนี้

1. ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

2. ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นปี 2559 ได้แค่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3. รางวับคนดีศรี มมส ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ในระดับคณะ ได้แก่ นายพิเชษฐ์ หงส์ปัสสา

อีกทั้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดพอเพียง มมส เพื่อชุมชน ณ บริเวณลานข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเกษตรอำเภอกันทรวิชัย และกลุ่มเกษตรกรในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาทุกข์ของเกษตรกร ในภาวะราคาข้าวตกต่ำและผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ อันเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องให้ความช่วยเหลือตามหลักอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน” อย่างแท้จริง

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …