Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่นและ ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้่นที่ขามเรียง) เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่ง รางวัลอาจารย์ดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ที่เข้ารับรางวัลได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤชุอร วรรณะ และ คุณธนธรรศ สนธีระ เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี และชื่อเสียงให้แก่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยแบ่งห้องย่อยตามกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาพข่าว/งานพิธีการและกิจการพิเศษ/ริณณัฐพัชร์ จันจำนงค์

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมการเลี้ยงแหนแดงและการเพิ่มมูลค่าแหนแดงเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 20 …