Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ และร่วมกิจกรรมตลาดพอเพียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ และร่วมกิจกรรมตลาดพอเพียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีคณาจารย์ และนิสิตคณะเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลดังต่อไปนี้

1. ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

2. ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นปี 2559 ได้แค่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3. รางวับคนดีศรี มมส ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ในระดับคณะ ได้แก่ นายพิเชษฐ์ หงส์ปัสสา

อีกทั้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดพอเพียง มมส เพื่อชุมชน ณ บริเวณลานข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเกษตรอำเภอกันทรวิชัย และกลุ่มเกษตรกรในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาทุกข์ของเกษตรกร ในภาวะราคาข้าวตกต่ำและผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ อันเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะต้องให้ความช่วยเหลือตามหลักอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน” อย่างแท้จริง

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …