Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย

คณะเทคโนโลยี จัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิด การฝึกอบรม เรื่องการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทพลเมือง เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับ สวทช ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 อาคารเรียนรู้การเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน
การฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเกษตรกรจำนวน 50 คน ซึ่งมีความตั้งใจรับความรู้จากวิทยากร และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างดี วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพในการเลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อสร้างรายได้ กุ้งฝอยเป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย ต้นทุนในการเลี้ยงถูกกว่ากุ้งชนิดอื่น ขยายพันธ์ได้เร็ว ที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรจึงหันมาให้ความสนใจและเพาะเลี้ยงกันเพิ่มมากขึ้น

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/พงษ์เทพ เจริญศักดิ์

ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Computational Biochemistry for Agricultural Application

คณะเทคโนโลยี จั …