Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนตามความต้องการของชุมชน

คณะเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนตามความต้องการของชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนตามความต้องการของชุมชน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงตักสิลา บ้านดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิจัย จ.มหาสารคาม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม เรื่องหลักการเลี้ยงและการจัดการไก่งวง อาหารและการให้อาหารไก่งวง และโรคและสุขาภิบาลไก่งวง จำนวน 32 คน และมีนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) ส่วนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40

ภาพ / ข่าว : อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์ ดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่งวง

คณะเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์ ดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงไก่งวง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดำเนินงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้ก่อ ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 และ วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านกุดใส้ก่อ ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีกิจกรรมคือ การบริบทการเลี้ยงไก่งวงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงกุดใส้จ่อ ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการผลิตไก่งวงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงกุดใส้จ่อ อบรมเชิงปฏิบัติการอาหารต้นทุนต่ำและการให้อาหารไก่งวง อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการตรวจสอบไข่ฟัก และอบรมเชิงปฏิบัติการการผสมเทียมไก่งวง โดยมีเกษตรกร นิสิต และผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัยเข้าร่วมโครงการ

ผลการดำเนินงานพบว่า กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้จ่อ ได้ทราบบริบทการเลี้ยงไก่งวง และข้อมูลพื้นฐานในประเด็นต่างๆ ของกลุ่ม ซึ่งได้ประมวลออกมาเป็นองค์ความรู้การเลี้ยงไก่งวงของกลุ่ม นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้จ่อ ยังได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการเลี้ยงไก่งวงของตนเอง เพื่อพัฒนาการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้อาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการใช้ในการเรียนการสอนได้อีกด้วย

ภาพ / ข่าว : อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …