Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนตามความต้องการของชุมชน

คณะเทคโนโลยี สาขาสัตวศาสตร์ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนตามความต้องการของชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนตามความต้องการของชุมชน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงตักสิลา บ้านดอนมัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิจัย จ.มหาสารคาม มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม เรื่องหลักการเลี้ยงและการจัดการไก่งวง อาหารและการให้อาหารไก่งวง และโรคและสุขาภิบาลไก่งวง จำนวน 32 คน และมีนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) ส่วนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40

ภาพ / ข่าว : อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
ที่มา : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …