Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณา ทุน กยศ. และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กยศ. กรอ. ที่มา …