Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านนาสีนวน

คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านนาสีนวน

ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 งานสารบรรณคณะ คณะเทคโนโลยี ร่วม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดบ้านนาสีนวน ทั้งนี้ งานศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี มีผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคโนโลยี ร่วม คณะสัตวเพทยศาสตร์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้คงอยู่ยั่งยืน ตลอดจนแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ภาพ/ข่าว: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่มา: คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีประชุมหารือการดำเนินงานพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

เมื่อวันศุกร์ที …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัย ยอดถวายรวมจำนวน 96,656 บาท ทางคณะเทคโนโลยี ยอดถวายรวมจำนวน 3,280 บาท เพื่อนำถวายแก่พระสงฆ์ จำนวน 23 วัด ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/บุณฑริกา ภูผาหลวง,จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
ทีมา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันย …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง

คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ชุมชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2558 โดยมีนายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาไปทอดถวายยังวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากร คณะเทคโนโลยี ร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาเป็นจำนวนมาก และได้ร่วมแรงร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษา ในงาน “บุญเดือนเเปดเข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตและนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้คงอยู่ยั่งยืน และได้ร่วมกันทำบุญ ในโอกาสวันเข้าพรรษา โดยจัดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการหล่อเทียนพรรษา/ถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องปัจจัยไทยธรรม/สมาทานศีล/เจริญภาวนา-ฟังธรรม และการงดเว้นอบายมุขต่างๆ น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ตลอดจนแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …