Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบแหวนทองคำที่ระลึก โล่ที่ระลึกพร้อมช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ 2 คน กล่าวขอบคุณและกล่าวแสดงความรู้สึก

โดยในปีนี้ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 19 คน ได้แก่
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ วรฉัตร สังกัดภาควิชาหลักสูตรและกาสอน คณะศึกษาศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆสิต แพงสร้อย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุน เทียมทินกฤต สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
10. อาจารย์วิทยา อรรถโยโค สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11. นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
12. นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
13. นางทัศนีย์ บัวระภา นักวิจัย ชำนาญการสังกัด สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
14. นางพัชรา ขวัญเมือง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
15. นายกระสิน อนุอัน สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
16. นายมานิต ศรีโทโคตร สังกัดสำนักวิทยบริการ
17. นายวิเชียร ทันพรม สังกัดงานยานยนต์ กองกลาง
18. นายเกษตร แก้วกัลยา สังกัดงานยานยนต์ กองกลาง
19. นายสำราญ โคตรสมบัติ สังกัดกองอาคารสถานที่

ภายในงาน จัดขบวนแห่บายศรีสู่ขวัญ พร้อมผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ภายในงาน การแสดงชุดรำบายศรีสู่ขวัญ จากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจ เปิดวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ที่มีเนื้อหาใจความที่ได้ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นเวลายาวนาน พร้อมให้ข้อคิดในการทำงานแก่คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงาม

หลังจากนั้นบุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมงาน ได้มอบดอกไม้ ของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น พร้อมชมการแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สร้างบรรยากาศเพื่อความสนุกสนาน ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน ดูน้อยลง

TECHNO CHECK ALSO

สำนักวิทยบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการร่วมกับคณะเทคโนโลยี

วันที่ 16 ธันวา …