Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 2561

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 2561

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 2561 ร่วมกับมหาวิทยาลัย มหาสารคาม โดยในเวลา 14.00 น.ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิ์เดช เป็นประธานประกอบพิธีอันเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยหน่วยงาน / คณะ ร่วมเดินขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังอาคารพลศึกษา

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ธัญวรัตม์ โสกัณทัต

ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

โครงการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 27 มีนาค …