Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

07-06-2558-admission

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการขยายโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2558” ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 160 คน ดังนี้
1. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 30 คน
2. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 30 คน
3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 30 คน
4. วท.บ. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 20 คน
5. วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 30 คน
6. วท.บ. สาขาวิชาประมง จำนวน 20 คน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ : http://www.techno.msu.ac.th/admission/ ระหว่างวันที่ 2-25 มิถุนายน 2558 (ปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 16.30 น.)

TECHNO CHECK ALSO

กองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้ 2563”

ประกาศ!! ใบสมัค …