Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี รับรางวัลดีเด่นเชิดชูเกียรติ ในวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยี รับรางวัลดีเด่นเชิดชูเกียรติ ในวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 48 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้มอบรางวัลให้กับ อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน

ทั้งนี้ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลดีเด่นเชิดชูเกียรติ ดังนี้
รางวัลคนดีศรี มมส ด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ระดับคณะ ได้แก่ นายปิยะ เกตุดี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4
รางวัลบุคลากรดีเด่น ได้แก่ นางสาวพร้อมพรรณ คำจันทร์วงศ์
รางวัลอาจารย์ดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICoFAB2021

คณะเทคโนโลยี มห …