Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “กิจกรรมจิตอาสากำจัดขยะป่านาสีนวน”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “กิจกรรมจิตอาสากำจัดขยะป่านาสีนวน”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “กิจกรรมจิตอาสากำจัดขยะป่านาสีนวน” อันเนื่องมาจากโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ จากป่าสาธารณะประโยชน์นาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน นายประเสริฐ รัตนพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม ตำแหน่ง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้

(๑) เพื่อสนอง พระราชดำริ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(๒) เพื่อบริหารจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากป่านาสีนวนแบบอนุรักษ์ ให้ประชากรในชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน โรงเรียนบ้านทัน โรงเรียนบ้านนาสีนวน โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ เป็นต้นนักเรียน และชุมชนในพื้นที่ตำบล นาสีนวน ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ และ ประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ในการที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในที่สุด ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาดังเดิม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ“กิจกรรมจิตอาสากำจัดขยะป่านาสีนวน” ร่วมกันทำความสะอาดป่านาสีนวน โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ทีมา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม google from)

ฝ่ายพัฒนานิสิต …