Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day ธนาคารขยะ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day ธนาคารขยะ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Big Cleaning Day ธนาคารขยะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคณะเทคโนโลยี ได้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนิสิต สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยีจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดรอบๆ บริเวณจุดต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยี

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเทคโนโลยี มห …