Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานปีใหม่ ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานปีใหม่ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานปีใหม่ ประจำปี 2559 โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ พร้อมร่วมจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากร

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันอันเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลยกย่องบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านงานวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ
2. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ ดร. วิภาวี ไทเมืองพล และอาจารย์ ดร. สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
3. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านพัฒนานิสิต ได้แก่ อาจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์
4. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์ ดร. บุษบา ธระเสนา
5. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสายสนับสนุนวิชาการ (ประเภทข้าราชการ) ได้แก่ นายยุทธชัย อุทัยแพน
6. ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสายสนับสนุนวิชาการ (ประเภทพนักงาน) ได้แก่ นางสุนทรี โทฮาด
7. ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ได้แก่ นางสาวพะงา ยืนยาว

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณามาจากผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา และผลโหวตของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทุกท่าน การจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2559 ในครั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission 1 และ 2

สมัครวันที่ 7-1 …