Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาดูงาน Smart Farm Model

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาดูงาน Smart Farm Model

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ศึกษาดูงาน Smart Farm Model ณ บ้านสวนภูระวี อ.วาปีปทุม ศูนย์เรียนรู้เกษตรเพื่อชีวิต อ.นาเชือก ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงแก้วพะเนาว์ อ.ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำรูปแบบ และแนวทางการจัดการ มาพ้ฒนา Techno Farm คณะเทคโนโลยี เขตพื้นที่นาสีนวนต่อไป จากการศึกษาดูงานการจัดการมีทั้งรูปแบบการลงทุนด้วยเกษตรกรเอง และแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในชุมชน การดำเนินการบางแห่งมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้วย นอกจากนั้นในแต่ละแห่งยังมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแก่ผู้สนใจด้วย ขอขอบคุณทุกฟาร์มที่ให้ความรู้ และต้อนรับอย่างดี

ภาพ/ข่าว : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ/พงษ์เทพ เจริญศักดิ์

ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี มหาวิททยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการยกย่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีการทำงาน

คณะเทคโนโลยี มห …