Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส ได้จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต

คณะเทคโนโลยี มมส ได้จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ขามเรียง) ได้จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์) ได้เป็นประธานเปิดโครงการและได้รับเกียรติจาก “คุณรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง” เป็นวิทยากรในการให้อบรมและความรู้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยี ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 TA201 ชั้น 2

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันย …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส ได้จัดโครงการ งานวินัยนิสิตพบน้อง ปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยี มมส ได้จัดโครงการ งานวินัยนิสิตพบน้อง ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “งานวินัยนิสิตพบน้อง ปีการศึกษา 2562” โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัญ วิชาคุณ ตำแหน่ง นิติกร หัวหน้างานวินัยนิสิต สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ มีนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของ สิทธิและหน้าที่ของนิสิต ในเรื่องให้คำปรึกษาแก่นิสิต กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต การแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีต่างๆ ตลอดจนช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันย …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยี มมส ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป สร้างความรักความเคารพซึ่งกันและกัน และช่วงบ่ายมีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดภายในหน่วยงาน คณะเทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ, ธัญวรัตม์ โสกัณทัต
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันย …