Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัด ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเชิงการค้า”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัด ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเชิงการค้า”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัด ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการปลูกมันเทศญี่ปุ่นเชิงการค้า”

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร คณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม การจัดงานในครั้งนี้ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัด และสามารถนำเทคนิควิธีในการปลูกมันเทศญี่ปุ่นในภาชนะและการจัดการระบบน้ำในพื้นที่จำกัดได้ ในวันนี้ บรรยาย หัวข้อ สายพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น วิธีการขยายพันธุ์แบบต่างๆ เทคนิคการปลูกเชิงการค้า เทคนิคการเลือกส่วนขยายพันธุ์ที่ดี เทคนิคการให้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มรสชาติและขนาดหัว โดยมี ผศ.ดร.สกุลกานต์ สิมลา อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากร ซึ่งได้พาผู้เข้าร่วมอบรมดูงานแปลงปลูกมันเทศญี่ปุ่น ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่เขตนาสีนวน ในรูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ซักถาม ข้อสงสัย ในการปลูกปลูกมันเทศญี่ปุ่นเชิงการค้า

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ทีมา :  คณะเทคโนโลยี มหาวิทาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม google from)

ฝ่ายพัฒนานิสิต …