Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart farm) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart farm) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart farm) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน (โครงการพัฒนาผู้บริหาร) เพื่อศึกษาดูงานและร่วมเจรจา MOU กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ เกาะแก้วฟาร์ม จ.ร้อยเอ็ด ไร่คุณพ่อ จ.มหาสารคาม และไร่พารวย จ.มหาสารคาม และในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จ.ขอนแก่น ไร่ภูน้ำพอง จ.ขอนแก่น และสวนสัตว์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินการจัดการ การปรับใช้เทคโนโลยีโรงเรือน ปุ๋ย พันธุ์พืช  โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง สัมผัสสภาพแวดล้อม พบปะหารือถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับแปลง techno farm ที่คณะเทคโนโลยี เขตพื้นที่นาสีนวน ให้พัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรต่อไป

ภาพ/ข่าว : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
ที่มา: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม google from)

ฝ่ายพัฒนานิสิต …