Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตาหารเพล และถวายสังฆทาน”

คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตาหารเพล และถวายสังฆทาน”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี “ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน” วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยี ครบรอบ 33 ปี ประจำปี 2562” ณ ห้องประชุม 1 TA201 ชั้นสอง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมทำบุญถวายสังฆทาน มีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ ชายคง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการ Big Cleanning day วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตคระเทคโนโลยีได้บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในคณะ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมในหมู่คณะต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการ “คลินิกการเขียนตำรา/หนังสือ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการ “คลินิกการเขียนตำรา/หนังสือ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดโครงการ “คลินิกการเขียนตำรา/หนังสือ” คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 : วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 2 : วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 (TA201) ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจการเขียนตำรา/หนังสือ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ เพื่อนำไปสู่การเขียนตำรา/หนังสือที่ถูกต้อง และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมนาคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562”

คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมนาคณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน เสอนนโยบายและแผนงานฃฃฃถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยี และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยี พ.ศ.2561-2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัยและประเทศ และให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอปัญหา แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีร่วมกัน

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการ KM ด้านผลิตบัณฑิต หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่ TQR

คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการ KM ด้านผลิตบัณฑิต หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่ TQR

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ด้านผลิตบัณฑิต หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรเข้าสู่ TQR กลุ่มเป้าหมายประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ประธานหลักสูตรได้รับทราบหลักการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มตราฐาน TQR โดยวิทยากรให้ความรู้ โดย ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ และ คุณกัมปนาท อาชา จากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการ KM ด้านวิจัย คิดอย่างไร เขียนอย่างไร เพื่อให้ได้ทุนวิจัย

คณะเทคโนโลยี มมส จัดโครงการ KM ด้านวิจัย คิดอย่างไร เขียนอย่างไร เพื่อให้ได้ทุนวิจัย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยี มหาวิยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ด้านวิจัย ในหัวข้อ คิดอย่างไร เขียนอย่างไร เพื่อให้ได้ทุนวิจัย จากแหล่งทุนต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยน โดย ผศ.ดร. วิภาวี ไทเมืองพล และ ผศ.ดร.วิจิตรา หลวงอินทร์ และทีมงาน โดย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยแลศิลปวัฒนธรรมกล่าวเปิดโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …