Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิพากษ์แผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิพากษ์แผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 25962 คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวิพากษ์แผนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสายามฮอล์ล โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม
โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และ
นายวีระศักดิ์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมสยามฮอล์ล โรงแรมสยามธาราพาเลซ จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และส่งเสริมด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมายกระดับฐานะความเป็นอยู่ของชุมชน โดยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยคณะเทคโนโลยีเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงรับหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดงานวิพากษ์แผนพัฒนาศักยาภาพของ ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี่เพื่อให้ผุ้ประกอบการสามารถนำทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้เหมาะสมกับศักยาภาพ และนำไปพัฒนากระบวนผลิตสินค้าที่มีมาตราฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด

 

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน, จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

TECHNO CHECK ALSO

มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันนี้ (30 กันย …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 “Techno Farm Fair”

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 “Techno Farm Fair”

คณะเทคโนโลยี มมส จัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 “Techno Farm Fair” วันนี้ (14 มกราคม 2562) เวลา 15.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Techno Farm Fair” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะเทคโนโลยี ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ ณ บริเวณลานหน้าป้ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาประมง โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนสมัยใหม่ การวิจัยและการนำความรู้ทางเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ งาน Techno Farm Fair จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการใหม่ๆ ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ความรู้ วิชาการทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐานแก่บุคคลทั่วไป เป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เสนอผลิตภัณฑ์และผลงานทางด้านวิชาการ อีกทั้งได้จัดประกวดและเผยแพร่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรด้วย สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ประกอบไปด้วย นิทรรศการผลงานทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ นิทรรศการแสดงความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการจำหน่าย Better life with biotechnology อาทิ แหนมเห็ด ผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ ผลิตภัณฑ์น้ำหมักผลไม้ ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มและโยเกิร์ตคงตัว พืชในขวดแก้ว การทำ Bakery ข้าวเกรียบแหนม น้ำนมข้าวโพดผสมแครอท ผลิตภัณฑ์เซรั่มสกัดจากข้าวเพื่อความงาม ผลิตภัณฑ์น้ำซอสอะมิโนสกัดจากถั่วเหลืองสำหรับพืช ผลิตภัณฑ์หญ้าหวานอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม นาสีนวน ผลิตภัณฑ์ชุดเพาะปลาเอนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ Aquaponic ปลาสวยงาม และอาหารปลาปลอดภัย นอกจากนี้ ยังจัดการแข่งขันและประกวดต่างๆ เช่น การแข่งขันตำลีลาสะบัดเอว แซ่บ แซ่บ ,การแข่งขันไก่แจ้สวยงามจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากสาขาต่างๆ เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมงาน ได้ที่บริเวณลานหน้าป้ายมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างวันที่ 14 -20 มกราคม 2562


ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้นิสิตคณะเทคโนโลยี

เมื่อ วันที่ 2 …