Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “การฝึกอบรมโครงการเกษตรสมัยใหม่ ประจำปี 2562”

ลงทะเบียน คลิก …