Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนิสิตที่แก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.ไม่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนิสิตที่แก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.ไม่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อนิสิตที่แก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.ไม่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1/2559

ลำดับที่ รหัส ชื่อ – สกุล รายละเอียด
1 58010815103 นางสาวมาลีวรรณ  อ่อนภูเขียว ขาดสัญญาและเอกสารประกอบการกู้
2 59010812157 นายเอกภพ  กลางนา ขาดสัญญาและเอกสารประกอบการกู้ยืม
3 59010817037 นางสาวกุลนันท์  นานรัมย์ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกันและผู้แทนโดยชอบธรรม หมดอายุ
 4  59010810027  นางสาวเจนจิรา   กาบขน ลายมือชื่อผู้กู้/ผู้ค้ำประกันและผู้แทน โดยธรรมที่ลงนามในสัญญาเป็นลายมือชื่อสแกน
5 58010815212 นางสาวสุนิษา  หงอกไผ่ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืม
ไม่มีชื่อบัญชีของผู้กู้ยืม เนื่องจากถ่ายเอกสารขาดหายไป

ให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการแก้ไขเอกสารและติดต่องานกองทุนการศึกษา กองกิจการนิสิตด่วน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

กองกิจการนิสิต มมส รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้ 2563”

ประกาศ!! ใบสมัค …