Upcoming Events
Home / ทุน/วิจัย / คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประจำปีการศึกษา 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนระดับอุดมศึกษาเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่  7 พฤศจิกายน 2559 – 10 มกราคม 2560 ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครและเงื่อนไขต่างๆ ดังเอกสารแนบ

ที่มา : งานพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องจบ” ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2561