Upcoming Events
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

คณะเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

ประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืม กยศ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559  นิสิตชั้นปีที่ 1,2,3,4 ดำเนินการสมัครขอกู้ยืมเงินในระบบ E-studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2559 – 10 ธันวาคม 2559 ถึงเวลา 16.30 น.

*** เอกสารที่จะต้องดำเนินการส่งที่คณะ ดังนี้ ***

  1. แบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ E-studentloan จำนวน 1 ชุด
  2. เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 ชั่วโมง

ส่งเอกสาร ภายในวันที่  1 – 10 ธันวาคม  2559 ที่ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี

TECHNO CHECK ALSO

กำหนดการ ปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562