Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ”เปิดตำนานภูมิปัญญาเมนูอาหารอีสานประเภทอ่อม”

คณะเทคโนโลยี จัดงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ”เปิดตำนานภูมิปัญญาเมนูอาหารอีสานประเภทอ่อม”

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “เปิดตำนานภูมิปัญญาเมนูอาหารอีสานประเภทอ่อม” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม TA 201 และบริเวณลานชั้น 1 คณะ เทคโนโลยี

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม เปิดกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านอาหาร ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ของ 5 สาขาวิชาจากการถอดสูตรที่ได้ลงชุมชน เมนูติดดาวระดับ 5 ดาว ได้แก่ พริกแกงอ่อมผง จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ พริกแกงอ่อมซุปก้อน จากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ เมนู 4 ดาว ได้แก่ อ่อมบ่าง จากภาควิชาเทคโนโลยีกาเกษตร และพริกแกงอ่อม จากสาขาวิชาประมง เมนู 3 ดาว คือ พริกแกงอ่อมก้อน สาขาสัตวศาสตร์ ซึ่งจะได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทุนวิจัยชองคณะในปีต่อไป

ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการในการตัดสินการนำเสนอผลิตภัณฑ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดก อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคาม และ อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง อาจารย์และคณะกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ และขอขอบคุณกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ทั้ง 5 สาขา ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ธัญวัรัตน์ โสกัณฑัต
ที่มา :  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การใช้โปรแกรม google from)

ฝ่ายพัฒนานิสิต …