Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี ทำความร่วมมือกับบริษัทสยามแม็คโครในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนวิทยากร และการวิจัย

คณะเทคโนโลยี ทำความร่วมมือกับบริษัทสยามแม็คโครในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนวิทยากร และการวิจัย

คณะเทคโนโลยี ทำความร่วมมือกับบริษัทสยามแม็คโครในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนวิทยากร และการวิจัย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แมคโคร ฟูดเซอร์วิส สาขารามคำแหง 24 ได้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) กับ สถาบันการศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ รวมถึง เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางบริษัทสยามแมคโคร จำกัด จะสนับสนุน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจโดยมีค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตรา 70% ของค่าแรงขั้นต่ำต่อวัน โดยรับฝึกงานด้านการผลิต การตรวจวิเคราะห์การควบคุมมาตรฐานคุณภาพอาหาร และการจัดการบริหารด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และประมง นิสิตสามารถเลือกฝึกประสบการณ์ในแมคโครสาขาใกล้บ้านได้ และมีโอกาสได้ร่วมงานกับสยามแมคโคร เมื่อสำเร็จการศึกษา

ภาพ/ข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

มมส MOU ร่วมกับ CAAMS สาธารณรัฐประชาชนจีนฯ

มมส MOU ร่วมกับ …