Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัย ยอดถวายรวมจำนวน 96,656 บาท ทางคณะเทคโนโลยี ยอดถวายรวมจำนวน 3,280 บาท เพื่อนำถวายแก่พระสงฆ์ จำนวน 23 วัด ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/บุณฑริกา ภูผาหลวง,จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
ทีมา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยี จั …