Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต การจัดโครงการในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ภายในคณะและ บุคลากรมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว: ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ “การเขียนตำรา/หนังสืออย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจการเขียนตำรา/หนังสือ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ต่อไป

ภาพ/ข่าว :  ริณณ์ฐพัชร์ จินจำนงค์ ธวัชชัย แฝงลำดวน

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563″

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563″

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร  “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่  11-14  กุมภาพันธ์  2563”  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2563  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา  สังข์ศรีอินทร์  นำเสนอยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี  รายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอนโยบาย และแผนถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   พร้อมทั้งหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/สำนักงานเลขานุการ และผู้แทน  รายงานผลการจัดทำยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 และยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 ของภาควิชา/สาขาวิชา/สำนักงานเลขานุการ

การจัดงานครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอนโยบาย และแผน ถ่ายทอดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัยและประเทศ  และให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เสนอปัญหา  แนวทางการพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยี  ต่อไป

ภาพ/ข่าว : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ/ริณณ์ฐพัชร์ จันทร์จำนงค์
ที่มา : คณะเทคโนดลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต-การบริหารการเงินการลงทุน-เทคนิคการเขียนเรซูเม่-ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต-การบริหารการเงินการลงทุน-เทคนิคการเขียนเรซูเม่-ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การบริหารการเงินการลงทุนสำหรับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเทคนิคการเขียนเรซูเม่”ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1 TA201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี โดยมี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ธนาคารกรุงเทพ โดย คุณปวีณา ทิณบุตร คุณศรัญญา ธุระทำ คุณมณระพี ศิริไปล์ บรรยายพิเศษ “การบริหารการเงินการลงทุนสำหรับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และคุณปรัชญ์กวิน กิตติเลิศวีรกุล ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “เทคนิคการเขียนเรซูเม่” โดย “บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด” วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการสมัครงานและสัมภาษ์งาน และการบริหารเงินการลงทุนในอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 ณ ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน, นฤมล โพธิ์มินทร์

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเกษตรสมัยใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร จังหวัดมหาสารคาม โดยวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้จัดอบรมในหลักสูตร “การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์” และ “การเพาะเห็ดในตะกร้า” โดยได้ทำการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เรียนรู้จากสถานที่จริง ที่ที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่นาสีนวน และวันที่ 31 สิงหาคม 2562 จัดอบรมหลักสูตร “การแปรูปอาหาร” โดยมีสามหลักสูตรย่อย ได้แก่ แจ่วบองเห็ด, การอบแห้งอาหาาร จัดอบรมที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “การฝึกอบรมโครงการเกษตรสมัยใหม่ ประจำปี 2562”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “การฝึกอบรมโครงการเกษตรสมัยใหม่ ประจำปี 2562”

ลงทะเบียน คลิก

QRCode

TECHNO CHECK ALSO

ขอเชิญรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียนเข้าร่ …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “คลินิกการเขียนตำรา/หนังสือ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ “คลินิกการเขียนตำรา/หนังสือ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวเปิดโครงการ “คลินิกการเขียนตำรา/หนังสือ” คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 2 :  วันที่  20-21  สิงหาคม  2562 ณ  ห้องประชุม 3 (TA202) ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้  ความเข้าใจการเขียนตำรา/หนังสือ  สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ เพื่อนำไปสู่การเขียนตำรา/หนังสือที่ถูกต้อง และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน, ริญณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และได้ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ของแต่ละสาขาวิชา สโมสรนิสิตพบน้องใหม่และเล่าสู่น้องฟัง หัวข้อ “ประสบการณ์ในการใช้ชิวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” หลังจากนั้น นิสิตใหม่แยกพบอาจารย์ตามภาควิชา/หลักสูตร

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ ทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัว สร้างความอบอุ่น ความประทับใจ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบมรมการใช้คอมพิวแตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน และการทำงานในวิชาชีพ”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบมรมการใช้คอมพิวแตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน และการทำงานในวิชาชีพ”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ta201 คณะเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบมรมการใช้คอมพิวแตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน และการทำงานในวิชาชีพ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  เรืองวิทยานุสรณ์  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย โดย คุณสิทธิ์ เอมดี นักวิขาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาให้ความรู้ ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เรื่องด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์บุคลากรและนิสิต คณะเทคโนโลยี  ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและงานด้านต่างๆ ต่อไป

ภาพ : ธวัชชัยแฝงลำดวน

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562 หัวข้อ ”เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือ/บทความ/วิจัย/บทความวิชาการ”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2562 หัวข้อ ”เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือ/บทความ/วิจัย/บทความวิชาการ”

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 คณะเทคโนดลยี จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ ”เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือ/บทความ/วิจัย/บทความวิชาการ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง,ศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี เสนาะเมือง และ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ และนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชการ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 งานจัดการความรู้ร่วมกับงานวิชาการ จัดโครงการจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิต ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาหลักสูตร TQR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบหลักการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQR เพื่อขึ้นทะเบียนเผยแพร่รับรองหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร TQR โดยมี รองศาสตราจาจรย์.ดร.สุภร กตเวทิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา :  คณะเทคโนโลยี มหวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

งานจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม TA 201 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีการชีวภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ และยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอรมพรรณ อาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ มาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน, ธัญวรัตม์ โสกัณทัต

ที่มา : คณะเทคโนโลยี

 

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเทคโนโลยี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการฝึกซ้อมรับปริญญาและต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเทคโนโลยี พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา  2560-2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและต้อนรับบัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะเทคโนโลยี และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ให้กับศิษย์เก่าได้ทราบ

ซึ่งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ได้มีการฝึกซ้อมและต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี และท่านคณบดีคณะเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม) ได้กล่าวต้อนรับบัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/นฤมล โพธิ์มินทร์

ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มมส

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการตลาดนัดเทคโน

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการตลาดนัดเทคโน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยี ได้จัดตลาดนัดโน (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 15.30 น. ณ บริเวณริมคลองด้านข้างคณะเทคโนโลยี มมส.

ภาพ : จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
ข่าว : ณาตยา ลาดกระโทก

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ให้นิสิตในการเป็นผู้ประกอบการ

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ให้นิสิตในการเป็นผู้ประกอบการ

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์ให้นิสิตในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเข้าใจระบบการประกอบธุรกิจค้าปลีกและฝึกประสบการณ์นิสิตให้เป็นผู้ประกอบการได้ ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการควบคู่กับการทำงาน (work intergrade learning) เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะเรียนรู้เพื่อสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้โครงการดังกล่าว คณะดำเนินงาน นำโดย รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายอำนายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดเทคโน” ขึ้น

โดยมีการเปิดตลาด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม ได้เป็นประธานเปิดตลาดนัดเทคโนในเวลา 15.39 น. ณ บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตลาดนัดเทคโนจะเปิดจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และอาหาร ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา 15.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยี และหากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีความประสงค์จำหน่ายสินค้าภายในงานดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์มายังงานพัฒนานิสิตและงานบริการวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ข่าว : ณาตยา ลาดกระโทก

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศอบรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิต

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศอบรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิต

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง)  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและเทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน” ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตคณะเทคโนโลยีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่สังคมภายนอกอย่างมั่นใจและประสบผลสำเร็จในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปพร้อมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐาเรืองวิทยานุสรณ์) ได้เป็นประธานเปิดโครงการ

เได้รับเกียรติจาก (คุณวันวิษา คุ้มผล) บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ “เทคนิคการสมัครงานและการเขียนเรซูเม่”และ“การพัฒนาบุคลิกภาพ” และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี บรรยายพิเศษ “เทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน” (คุณเนาวรัตน์ คู่วัจนกุล) เจ้าของกิจการร้านกาแฟ Dose Espresso

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/นฤมล โพธิ์มินทร์

ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็ม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครูและผูกไทค์ติดเข็มประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้นำนิสิตกล่าวคำไหว้ครูและปฏิญาณตน(ร้องเพลงพระคุณที่สาม) และผู้แทนนิสิตเชิญพานไหว้ครู พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตของคณะเทคโนโลยี ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์สร้างความรักความศรัทธาระหว่างศิษย์และครูอาจารย์ ตลอดจนเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิษย์อันที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เรียนดี ความประพฤติดี มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีกิจกรรมดีเด่น มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีมารยาทงาม มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่แต่งการยอดเยี่ยม และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

นอกจากนี้ ได้ร่วมพิธีผูกไทค์ติดเข็มให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี พร้อมทั้งประกาศผลรางวัลการประกวดพานและมอบรางวัล ตลอดจนได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงมาร์ชเทคโนโลยี ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง TA401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลกรสายสนับวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลกรสายสนับวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลกรสายสนับวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้ องประชุม 1 TA 201 คณะเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ เสนอแนวทางในการพัฒนาคณะฯ และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในเรื่องการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ธัญวรัตม์ โสกัณทัต

ที่มา : สำนักงานคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561” ศึกษาดูงาน

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561” ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้นำบุคลากรคณะเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินช้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2564 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/นางสาวริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : สำนักงานคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิคเพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง โดย เคน ภูภูมิ และคณาจารย์ผู้เชียวชาญ

ประชาสัมพันธ์ ค …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหัวข้อ “รูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยวิทยากร  นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี   และนางสาวริณณ์ฐพัชร์  จันจำนงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้ดำเนินการ

การจัดงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ต่อไป

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานในวิชาชีพ”

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานในวิชาชีพ”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ. ห้องประชุม 1 TA201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานในวิชาชีพ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย โดย คุณสิทธิ์ เอมดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้ความรู้ ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การสร้างความปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานในวิชาชีพ” ให้กับอาจารย์บุคลากรและนิสิต คณะเทคโนโลยี และศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี ได้ความรู้ในเรื่่องการใช้ระบบสารสนเทศให้ปลอดภัย และได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและงานด้านต่างๆ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน

ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิจัยเพื่อพัฒนางาน” ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองทะเบียนและประมวลผล นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการทำวิจัย การหาหัวข้อเรื่องและขั้นตอนการลงมือทำ

ภาพ/ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ธัญวรัตม์ โสกัณทัต

ที่มา : สำนักงานคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเชิญและแลกเปลี่ยนอาจารย์  นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการเชิญและแลกเปลี่ยนอาจารย์  นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน  2560  เวลา 10.00 น.

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเชิญและแลกเปลี่ยนอาจารย์  นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน  2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม TA 201 คณะเทคโนโลยี

โดยมี Prof. J. Peter W. Young  วิทยากรชาวต่างชาติประเทศอังกฤษ เป็นผู้บรรยายพิเศษให้ความรู้ ในหัวข้อ “Do bacteria have species?”

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงานโครงการในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/นุชนาถ ประมาคะตัง
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ …

Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561  หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนตำรา หนังสือ” 

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561  หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนตำรา หนังสือ” 

         รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา  มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561  หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนตำรา หนังสือ”  เมื่อวันอังคารที่  14 พฤศจิกายน  2560  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยวิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ชูเกียรติวัฒนา  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  มูลตรี  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายอาคารสถานที่และบริการวิชาการ  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   และมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ดีศีลธรรม  รองคณบดีคณะเคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี  เป็นผู้ดำเนินรายการ

การจัดงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการเขียนเอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย และนำไปสู่การเขียนเอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ต่อไป

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน/ริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

ขอเชิญรับฟัง การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงทะเบียนเข้าร่ …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิการยน 2560 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนิสิตประจำปี 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโดยมี วิทยากร “คุณรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง” ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้กับนิสิต ทั้งนี่เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีนิสิตเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : ธวัชชัย แฝงลำดวน
ที่มา : งานพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TECHNO CHECK ALSO

คอร์สเทคนิค เพาะเนื้อเยื่อไม้ด่าง WePlantGrow ร่วมกับคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันเสาร์ที …

Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปี 2560

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ “เทคนิคการสมัครงานเเละการเขียนเรซูเม่” โดย บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และการบรรยายพิเศษ “เทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากศิษย์เก่า สู่ศิษย์ปัจจุบัน” โดย คุณนรเศรษฐ์ สาลีทอง ศิษย์เก่าคณเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ความเป็นผู้นำ อีกทั้งเพื่อให้ศิษย์เก่าได้ให้ความรู้แก่ศิษย์ปัจจุบันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้งเป็นรแลกากเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้มีบุคลากรและนิสิตคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง (TA401) ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ / ข่าว : ธวัชชัย แฝงลำดวน / นัธทวัฒน์ รักสะอาด
ที่มา : ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

TECHNO CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มมส.ปี2564

วันพฤหัสบดีที่ …

Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานในการนำคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ฝึกอบรมหัวข้อ ค่าย “การเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ” ณ วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเขียนเอกสารประกอบการสอน/คำสอน/ตำรา/หนังสือ/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ให้ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ต่อไป

ภาพ / ข่าว : ริณณ์ฐพัชร์ จันจำนงค์
ที่มา : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม